Zřizovatel nemocnice

Volby do PS v NNF

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny 8. a 9. října

Informace pro pacienty k možnosti účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které jsou vyhlášené na dny 8. a 9. října 2021, v našem zdravotnickém zařízení:

Hlasování v nemocnici bude umožněno hospitalizovaným pacientům, kteří mají trvalé bydliště ve volebním okrsku, v němž se Nemocnice Na Františku nachází, nebo se prokážou voličským průkazem. Hlasování zajistí okrsková volební komise ve spolupráci se zdravotnickým zařízením.

O vydání voličského průkazu může volič požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče osobně (nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16.00 hodin) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 1. října 2021) příslušnému obecnímu úřadu. Pro toto písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář a může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách ministerstva vnitra.

Dlouhodobě hospitalizovaným pacientům pak bude umožněn zápis do zvláštního seznamu voličů, který se uzavírá 1. října 2021 ve 14.00 hodin.

Každý volič musí před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po 14.00 hodině dne 1. října 2021 a volič nemá voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Výše uvedené způsoby uplatnění volebního práva se netýkají pacientů – oprávněných voličů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních s nařízenou izolací/karanténou z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19. Oprávněný volič s nařízenou karanténou či izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 může pouze telefonicky nejpozději do čtvrtka 7.10.2021 do 20.00 hodin požádat krajský úřad o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Příslušný je krajský úřad, v jehož obvodu se zařízení (volič) nachází. Za oprávněným voličem se následně dostaví speciální komise pro hlasování se zvláštní přenosnou volební schránkou. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky bude probíhat v pátek dne 8. 10.2021 mezi 8.00 a 22.00 hodinou a v sobotu dne 9. 10. 2021 mezi 8.00 a 14.00 hodinou.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR