Zřizovatel nemocnice

Přístup k informacím

Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ukládá Nemocnici Na Františku povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti. Zároveň stanovuje podmínky, za nichž se informace poskytují, a postup vyřizování žádostí.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NA ŽÁDOST

Žádost o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně v Nemocnici Na Františku nebo písemně.

Adresa:
Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1

Elektronická podatelna:
• e-mail: info@nnfp.cz
• datová schránka: fgwjie3

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí:
• Žádost je podána dnem, kdy ji Nemocnice Na Františku obdrží.
• Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nemocnici Na Františku a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
• Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
• Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
• Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Nemocnice Na Františku.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené údaje, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Lhůta pro poskytnutí informace je:

15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.:

2021
Inkontinenční pomůcky

2020
Školicí záznamy