Zřizovatel nemocnice

- Centrum kolorektálního karcinomu

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) patří celosvětově k nejčastějším nádorovým onemocněním a zároveň i k nejčastějším příčinám úmrtí na nádorová onemocnění ve vyspělých státech. Ve světě se jedná o třetí nejčastější zhoubný nádor (vyjma nádorů kožních), v Evropě je to dokonce nejčastější onkologické onemocnění (opět kromě kožních nádorů). Podle odhadu studie GLOBOCAN bylo v roce 2008 zjištěno na celém světě přes 1,2 milionu nových onemocnění kolorektálním karcinomem a více než 600 tisíc lidí na tuto nemoc zemřelo.

Vysokým výskytem kolorektálního karcinomu je zatížená i Česká republika, která při srovnání s ostatními zeměmi pravidelně zaujímá čelní příčky mezinárodních statistik. V incidenci zhoubných národů kolorekta (tedy v počtu nově diagnostikovaných onemocnění) stojí česká populace mužů ve světě i v Evropě na 3. místě, u žen obsazujeme 15. místo na světě a 9. nejvyšší pozici v Evropě, při součtu obou pohlaví jsme celkově na 5. místě ve světě a 3. v Evropě. Mezinárodní studie dokládají, že rakovina tlustého střeva a konečníku je onemocnění typické právě pro země střední a západní Evropy; vedle ČR nalezneme na předních pozicích Slovensko a Maďarsko, ale třeba i Německo.

Každý rok je diagnóza kolorektálního karcinomu (KRK) sdělena více než 8 tisícům obyvatel ČR. Za stejnou dobu pak 4 tisíce lidí na tuto nemoc zemřou. Rakovina tlustého střeva a konečníku se tak významně podílí na celkové zátěži české populace onkologickými mocněními (u obou pohlaví je na 2. místě, u mužů za nádory prostaty a u žen za nádory prsu). Závažným faktem také je, že i když se jedná o nemoc vyššího věku (typický věk českého pacienta s kolorektálním karcinomem leží v intervalu 61–77 let), postihuje i mnoho lidí v produktivním věku a celých 21 % nemocných je diagnostikováno ve věku do 60 let.

Na diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu se podílí lékaři různých odborností – ve screeningu (vyhledávání časných stadií onemocnění) jsou to praktičtí lékaři, ambulantní chirurgové a gastroenterologové, v léčbě potom chirurgové, endoskopisté, onkologové či radioterapeuti. Jejich správně nastavená spolupráce má za cíl maximální profit pacienta. Z uvedeného vyplývá, že diagnostika a léčba KRK je multioborová, tzn. že se na nich podílí více lékařských odborností (gastroenterolog, onkolog, chirurg, radiodiagnostik, patolog apod.), kteří vždy individuálně posoudí každý případ a navrhnou pacientovi nejvhodnější léčebný postup. Proto na našem oddělení na přelomu let 2013/2014 vznikla odborná skupina, která se zabývá právě diagnostikou a léčbou kolorektálního karcinomu. Spolupracujeme s gastroenterology interního oddělení NNF Praha v zastoupení MUDr. Magdalény Stefanové, PhD., jejíž endoskopické pracoviště v roce 2014 získalo status screeningového centra kolorektálního karcinomu. Dalšími důležitými členy jsou Onkologická klinika z 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), kde nám vysokou měrou pomáhá přednosta onkologické kliniky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a Ústav patologie 1. LF UK a VFN zastoupený doc. MUDr. Pavlem Dundrem, PhD.

Chirurgická léčba karcinomů volného tračníku je dnes již jasně definovaná. V případě tumorů konečníku (koncová část tlustého střeva – rektum) je postup poněkud odlišný a platí zde daleko více personifikace léčby nemocného. V tom nám významně pomáhá spolupráce s patology VFN, kdy je chirurgický preparát zpracován podle protokolu hodnocení totální mesorektální excize (TME) a hodnocen podle definovaných kritérií.
Operace jsou vedeny otevřenou cestou, klasickým řezem v přední stěně břišní, anebo miniinvazivně, laparoskopicky, tzn. z několika menších řezů v břišní stěně.

Na našem pracovišti bylo v loňském roce provedeno téměř 50 % operací pro karcinom konečníku laparoskopicky. Do budoucna plánujeme další navýšení jak celkového počtu operovaných pacientů s kolorektálním karcinomem, tak také počet laparoskopických výkonů pro tuto diagnózu.

Cílem našeho pracoviště je poskytovat péči na vysoké odborné úrovni ve spolupráci se špičkovými zdravotnickými zařízeními v České republice, proto jsou například pacienti s metastatickým postižením jater při KRK léčeni na Klinice transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiřího Froňka a Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady prof. MUDr. Roberta Gurlicha, PhD.

Objednávání pacientů

pondělí-pátek 8:00-12:00 hod
tel.: 222 801 301
Pacienti se před příchodem do ambulance nahlásí v kartotéce.

Ordinační hodiny poraden

Onkochirurgická poradna prim. MUDr. David Erhart pondělí 12:00 – 15:00
Onkochirurgická poradna MUDr. Robert Ston středa 9:00 – 14:30

грузоперевозки заказыручка 3д цена