Zřizovatel nemocnice

Klinický farmaceut

Umístění: 1. mezipatro

Klinický farmaceut:
    PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.

Klinický farmaceut je oprávněn po získání specializace v oboru Klinická farmacie zajistit pro poskytovatele zdravotních služeb (lůžkové a ambulantní péče) klinicko-farmaceutickou péči v souladu s metodikou České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP. Jedná se o konziliární činnost poskytovanou lékařům pro konkrétního pacienta. Cílem je zajistit bezpečnou, účelnou a nákladově efektivní farmakoterapii. Dále spolupracuje s multidisciplinárními týmy zdravotnického zařízení (monitorace antibiotické terapie, tvorba pozitivního listu, správné zacházení s léčivy apod.). Nedílnou součástí činností pracoviště je přednášková aktivita v oblasti farmakoterapie pro zdravotnické pracovníky.