Zřizovatel nemocnice

Klinický farmaceut

Služby klinického farmaceuta jsou zajištěny ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Klinický farmaceut poskytuje v Nemocnici Na Františku klinickofarmaceutickou péči s cílem účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků. Klinickofarmaceutická péče je zajišťována hospitalizovaným pacientům formou systematické a konziliární optimalizace farmakoterapie. Jedná se o hodnocení lékové anamnézy pacientů klinickým farmaceutem se zaměřením na lékové interakce léčiv, nežádoucí účinky, optimální dávkování a cestu podání léčiv, zbytná léčiva a chybějící léčiva k indikaci v anamnéze pacienta. Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři přispívá klinický farmaceut svou činností k dosažení optimálního terapeutického účinku léčiv a minimalizaci rizik spojených s užíváním a podáváním léčiv pacientovi ve zdravotnickém zařízení. Klinický farmaceut spolupracuje na tvorbě a revizi farmakoterapeutických postupů a podílí se na lékové politice NNF. Nedílnou součástí činností pracoviště je edukace zdravotnického personálu a pacientů v oblasti farmakoterapie a zacházení s léčivy a systematické hlášení nežádoucích účinků léčiv Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
Poskytování klinickofarmaceutické péče v NNF naplňuje legislativní požadavek na zajištění služby klinického farmaceuta ve zdravotnickém zařízení podle zákona o zdravotních službách a je realizováno v souladu s metodikou České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.