Zřizovatel nemocnice

- Metabolicko-bariatrická chirurgie

Umístění:
      Ambulance: přízemí hlavní budovy vlevo
      Lůžkové oddělení: chirurgické odd. B, 2. patro

Telefonní kontakty:
Objednání pacientů: MUDr. Michael Vraný
      e-mail: michael.vrany@nnfp.cz
      SMS: 724 212 305
Lůžkové oddělení: 222 801 256

Zabýváme se léčbou obezity včetně přidružených onemocnění (zejména cukrovky) chirurgickými metodami.

Obezita byla v roce 2012 uznána jako závažné chronické onemocnění, které musí být léčeno, aby se předešlo dalšímu poškození zdraví. Léčba může probíhat konzervativně nebo chirurgicky (prostřednictvím operačního zákroku). Bylo prokázáno, že po vhodně zvoleném chirurgickém zákroku dochází nejenom k výraznému snížení hmotnosti, ale velmi významnému zlepšení až vyléčení přidružených onemocnění (komorbidit), které zahrnujeme pod název metabolický syndrom. Nejvýznamnějšími z těchto onemocnění jsou cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu), zvýšený krevní tlak (hypertenze), ztučnělá játra nebo z nich vzniklý chronický zánět jater (steatóza jater, steatohepatitis), zvýšené tuky v krvi nebo jejich nepříznivý poměr (hyperlipidemie, dyslipidemie), zástava dechu ve spánku (syndrom spánkové apnoe), u žen pak hormonální změny, které se podílí na tvorbě mnohočetných cyst vaječníků (syndrom polycystických ovárií) a které znemožňují těhotenství. Do této skupiny patří také dna, která je způsobena vysokou kyselinou močovou. Proto do naší působnosti nespadá pouze bariatrická chirurgie, ale metabolicko-bariatrická chirurgie, při níž klademe důraz právě na metabolickou složku. Zejména chirurgická léčba cukrovky 2. typu je velmi efektivní, téměř všichni pacienti závislí na léčbě inzulinem jsou propuštěni pouze s medikamentózní léčbou.

Dobře provedený chirurgický výkon a jeho správný výběr pro konkrétního pacienta je samozřejmou podmínkou úspěchu, avšak další nezbytnou a nejdůležitější podmínkou je pacientova spolupráce, která je nutná nejen před výkonem, ale především po něm. Na pacientovi, který má za sebou nelehké rozhodnutí pro plánovaný výkon, pak z největší části záleží, jaký bude výsledek celé léčby, jak pacient změní svůj životní styl – stravovací návyky, složení stravy, fyzickou aktivitu, ale i uznávání sama sebe. První fází po operaci je rychlá ztráta hmotnosti, a to v podstatně nezávisle na přičinění pacienta (tuto fázi nazýváme „líbánky“), další fází je dlouhodobá spolupráce pacienta s ošetřujícími lékaři a dodržování jimi navržených doporučení.

KTEŘÍ PACIENTI JSOU VHODNÍ K BARIATRICKÉ OPERACI:

• obézní s BMI > 40 kg/m2
• obézní s BMI < 40 kg/m2 +
      obézní s komorbiditami, zejména některým z projevů metabolického syndromu (diabetes)
      obézní s psychologickou nebo psychiatrickou indikací
      obézní s nutností snížení hmotnosti před ortopedickou operací
      obézní s nutností snížení hmotnosti před kardiochirurgickou operací
      obézní s nutností snížení hmotnosti z důvodů onkologických (zejména karcinomu prsu)
• obézní s nutností snížení hmotnosti po selhání primární operace, zejména po gastrické bandáži, gastrické plikaci, ale také po sleeve gastrektomii, gastrických bypassech nebo u pacientů, kteří nedosáhli požadovaného snížení hmotnosti po jakémkoliv typu operace
• řešení gastroesofageálního refluxu (vracení žaludečních šťáv) vč. hiátových hernií při nebo po bariatrické operaci

Kalkulačka pro výpočet BMI

ZÁKLADNÍ TYPY OPERACÍ:

• gastrický bypass s jedním spojením (OAGB) – tzv. minigastrický bypass
• gastrický bypass R-Y (dvě spojení)
• sleeve gastrektomie – odstranění větší části žaludku – tzv. tuba
• SADI-S – gastrický bypass s jedním spojením, navazuje na sleeve gastrektomii v jedné nebo dvou dobách
• přeměna typu operace po předchozím výkonu – není dosaženo předpokládaného snížení hmotnosti nebo je opětovné přibírání na váze tzv. „redo“ operace
• další typy operací, méně často prováděné

NAŠI SPECIALISTÉ

MUDr. Michael Vraný

Od roku 1990 do roku 2020 působil jako primář chirurgického oddělení v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Součástí tohoto oddělení byla i bariatrická operativa, které se oddělení věnovalo v posledních 22 letech a v roce 2019 se stalo jedním ze čtyř certifikovaných center bariatrické chirurgie v České republice. Od listopadu 2020 působí MUDr. Vraný se svým týmem na chirurgickém oddělení pražské Nemocnice Na Františku, ve které by rád opět dosáhl certifikátu bariatrické a metabolické chirurgie a vybudoval jedno z největších center v České republice.
MUDr. Vraný se v rámci bariatrické chirurgie zabývá celým spektrem bariatrických výkonů včetně komplikovaných případů. Je také konzultantem a pomocníkem pro řešení komplikací vzniklých na jiném pracovišti. Dále je jedním ze zakladatelů bariatrické chirurgie v České republice, nyní působí v předsednictvu Společné sekce bariatrické a metabolické chirurgie České chirurgické společnosti a České obezitologické společnosti ČLS JEP. Dále je členem celosvětové organizace IFSO, jež sdružuje chirurgy, kteří se zabývají tímto odvětvím chirurgie. Osobně dosud provedl cca 2 000 bariatrických operací, v posledních 5 letech prováděl více než 150 výkonů ročně. Nepřehlédnutelná je jeho přednášková činnost nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

MUDr. Filip Doleček

MUDr. Tomáš Záhora

OBJEDNÁNÍ PACIENTŮ

Pokud vám obezita znesnadňuje život, způsobuje zdravotní potíže a jste rozhodnutí ji řešit, pak neváhejte a poraďte se o možnostech její léčby s MUDr. Michaelem Vraným. Konzultace je hrazená zdravotními pojišťovnami a není k jejímu absolvování nutné doporučení od praktického či jiného ošetřujícího lékaře. Objednat se můžete na e-mailu michael.vrany@nnfp.cz nebo formou SMS na tel. čísle 724 212 305. Poradna probíhá v úterý dopoledne a ve středu odpoledne.

Naším partnerem je: