Zřizovatel nemocnice

Ortopedické oddělení

Umístění: přízemí, 1. patro, 2. mezipatro, 3. patro
Lůžková kapacita:
25 lůžek standardních
3 lůžka monitorovaná na multioborové JIP

Primář: MUDr. Jiří Fousek, Ph.D.
Zástupce primáře: MUDr. Miroslav Sinkule
Vrchní sestra: Mgr. Blanka Vrátilová

Oddělení poskytuje komplexní, tedy operační a konzervativní léčbu onemocnění a úrazů pohybového ústrojí dospělých, s výjimkou nádorového postižení skeletu, operační léčby onemocnění a poranění páteře a dětské ortopedie. V těchto oblastech spolupracujeme s Ortopedickou klinikou Nemocnice Na Bulovce, Spondylochirurgickým oddělením Nemocnice v Motole a Klinikou dětské chirurgie Thomayerovy nemocnice, které jsou jak materiálně, tak personálně velmi dobře vybavené k ošetřování těchto onemocnění a úrazů.

Lůžková část oddělení

Umístění: 1. patro přední trakt budovy
Lůžková kapacita:
25 lůžek standardních
3 lůžka monitorovaná na multioborové JIP

Vedoucí lékař lůžkové části:
MUDr. Tomáš Krupka
Staniční sestra lůžkové části: Petra Štorková
Telefonní kontakt – lůžkové odd.: 222 801 251

Lůžková část oddělení má dvě části nacházející se v 1. patře, v levém i pravém křídle budovy. Na stanici ortopedie je k dispozici celkem 10 dvou- a třílůžkových pokojů. Jeden třílůžkový pokoj je koncipován jako pokoj dospávácí a slouží k monitorování pacientů bezprostředně po operačním výkonu. K dispozici je rovněž jeden jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením. Stanice tak má k dispozici 20 lůžek a je určena pro pacienty po složitějších ortopedických a traumatologických výkonech.
Další lůžková část oddělení je stanice JPL (Jednodenní Péče Léčebná). Na této stanici jsou dva třílůžkové pokoje se sociálním vybavením, kde jsou hospitalizováni v rámci jednodenní péče pacienti po jednoduchých artroskopických výkonech v oblasti kolenního, ramenního, loketního i hlezenného kloubu.
Pro pacienty po náhradách velkých kloubů a závažnějších traumatech má oddělení k dispozici tři lůžka na Multioborové jednotce intenzivní péče ve 2. mezipatře budovy. Zde je odborná péče o pacienty zajišťována erudovaným lékařským a středně zdravotnickým personálem v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Oddělení má tedy k dispozici 22 standardních lůžek, 3 lůžka na dospávacím pokoji a 3 lůžka na Multioborové jednotce intenzivní péče.

Ambulantní část oddělení

Umístění: přízemí přední trakt budovy vpravo

Vedoucí lékař ambulantní části:
MUDr. Josef Liška
Staniční sestra ambulantní části: Gabriela Pýchová
Telefonní kontakt – ortopedická ambulance: 222 801 343

Ambulantní část oddělení je situována ve sníženém přízemí nemocnice v jeho pravé části. Denně jsou provozovány dvě ortopedické ambulance pro objednané pacienty a jedna žurnální ambulance pro úrazy a neobjednané pacienty s akutními obtížemi. Objednaní pacienti v ortopedických ambulancích jsou objednáváni na konkrétní čas a čekací doba k ošetření se pohybuje do 20 minut. V těchto specializovaných ambulancích provádíme v indikovaných případech i aplikaci PRP plasmy při vazivových či svalových poraněních. Čekací doba na ošetření v žurnální ambulanci je v závislosti na počtu neobjednaných pacientů a případně akutních onemocnění a úrazů delší a nelze ji přesně odhadnout.

Operační sály

Umístění: 3. patro

Staniční sestra operačních sálů:
Bc. Markéta Adamová
Telefonní kontakt: 222 801 248

Oddělení má k dispozici dva samostatné operační sály, které jsou umístěny ve 3. podlaží hlavní budovy. Oba dva operační sály jsou vybaveny klimatizací. Stejně jako lůžková část oddělení jsou po celkové rekonstrukci.

Zaměstnanci

Lékaři: primář + 9 lékařů na plný úvazek, z toho 7 lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 3 lékaři v přípravě.
Sestry: vrchní sestra + 20

Počet ošetření

ambulance: 2300-2500 pacientů měsíčně, okolo 35 000 pacientů ročně
celkem hospitalizovaných v roce 2016: 1540
počet operací v celkové či svodné anestezii v roce 2016: 1491

Operační výkony

Artroskopické výkony: Jedná se o miniinvazivní výkony při ošetřování onemocnění a úrazů ramenního, loketního, kolenního a hlezenného kloubu. Převážnou většinu tvoří ošetření kolenního kloubu, konkrétně ošetření menisků, ať už odstranění odtržené části menisku či jeho sešití v závislosti na věku pacienta a nálezu, plastiky předního i zadního zkříženého vazu a ošetření poranění chrupavek ať už ve formě mozaikové plastiky či aplikace Chondrotissue. Další významnou část artroskopických operací tvoří artroskopie ramenního kloubu. Jedná se zejména o subakromiální dekomprese při bolestech ramenního kloubu v rámci tzv. impingement syndromu, reparace ruptur rotátorové manžety a v neposlední řadě i artroskopické stabilizace ramenního kloubu po opakovaných luxacích ramenního kloubu či jiných instabilitách. U poranění kostí v oblasti kolene provádíme ošetření v kombinaci artroskopie a rtg zobrazení na sále s osteosyntézou z malého operačního přístupu. Tým lékařů zabývajících se artroskopickými výkony je velmi zkušený. Většina z nich absolvovala stáže a školení na renomovaných zahraničních artroskopických klinikách a vzhledem ke svým výsledkům a zkušenostem působí jako lékaři předních sportovních oddílů a reprezentací České republiky, z nichž lze jmenovat basketbalové reprezentace mužů, žen i mládežnických reprezentací, fotbalové kluby 1. ligy. Materiálové a přístrojové vybavení k artroskopickým výkonům je na nejvyšší možné úrovni.
Operace u úrazů v oblasti končetin provádíme v celém rozsahu současných možností, za použití moderních úhlově stabilních implantátů a hřebovacích technik, s možností využití miniinvazivních postupů, kombinace rtg a artroskopické asistence. Odbornou úroveň a moderní trendy v ošetřování úrazů si lékaři oddělení zvyšují stážemi na renomovaných traumatologických klinikách a účastí na celostátních či zahraničních seminářích věnovaných vždy konkrétní traumatologické problematice.
Nedílnou součástí operační péče na našem oddělení je endoprotetika, tedy implantace totální náhrady kolenního a kyčelního kloubu u degenerativních, poúrazových či vrozených postižení těchto kloubů. Rovněž u akutních úrazů, tam kde není možno použít osteosyntézu zlomeniny krčku stehenní kosti, se použije endoprotéza totální nebo částečná. U štíhlých pacientů ve vhodné indikaci provádíme implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu z miniinvazivního přístupu. V poslední době zavádíme i resurfacing (náhradu povrchu hlavice) ramenního kloubu v indikovaných případech. V rámci endoprotetických operací jsme schopni řešit i většinu komplikací po implantacích endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu včetně výměny uvolněné endoprotézy či zlomeniny v oblasti implantovaných endoprotéz. Používáme moderní zahraniční implantáty podle jednotlivých indikací na současné evropské úrovni. Vzhledem k počtu lůžek a indikačním limitacím neprovádíme na našem pracovišti totální náhrady ramenního, loketního a hlezenného kloubu, stejně jako náhradu zápěstí. Operace těchto náhrad je vyhrazena specializovaným klinickým pracovištím. Spektrum operací prováděných na velmi dobré úrovni na našem oddělení doplňuje chirurgie a traumatologie zápěstí a ruky. Lékař věnující se této problematice si soustavně zvyšuje svou erudici účastí na zahraničních seminářích a konzultacemi s lékaři specialisty Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou.
Ostatní operace – sem patří operace pro deformity a onemocnění nohou, vbočené palce, plochonoží, deformity prstů, dále rekonstrukční operace po úrazech a při poruchách osy končetin, komplikace hojení zlomenin, zánětlivá onemocnění a operace nekomplikovaných nezhoubných nádorů končetin, úžinové syndromy (např. karpální tunel) a jiné.
Orientační čekací doba plánovaných výkonů: u artroskopických výkonů v rámci JPL cca 6 týdnů, u kloubních náhrad 6 měsíců, u ostatních plánovaných výkonů asi 3 měsíce. Objednací doby jsou orientační a závisí i na operační vytíženosti konkrétního lékaře. Výjimku tvoří akutní indikace ve všech skupinách, kde se ošetření provede co nejdříve podle stupně naléhavosti.

Procentuální zastoupení jednotlivých typů operací

43 % artroskopické operace
26 % náhrady kloubů (endoprotézy kyčle a kolene)
20 % operace úrazů a jejich následků
11 % ostatní operace