Zřizovatel nemocnice

Podávání stížností

Podávání, přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Na Františku

Proti postupu Nemocnice Na Františku (dále jen NNF) při poskytování zdravotních služeb a proti činnostem s těmito službami souvisejícími lze podat stížnost níže uvedeným způsobem:

Písemnou stížnost lze doručit:
- osobně v pracovní dny do sekretariátu ředitele NNF v přízemí vlevo od hlavního vstupu do budovy NNF a nepřetržitě pak v recepci NNF
- poštou na adresu:  Nemocnice Na Františku
                              sekretariát ředitele
                              Na Františku 847/8
                              110 00 Praha 1
- elektronickou poštou na adresu: sekretariat@nnfp.cz

Ústní stížnost lze podat u vedoucího pracoviště, ke kterému podání směřuje, nebo u ředitele NNF, náměstka pro léčebně-preventivní péči, hlavní sestry nebo právníka NNF v pracovní dny od 7:30 hod do 15:30 hodin. Mimo pracovní dobu, v sobotu, neděli a svátek přijme ústní stížnost službu konající starší lékař interního oddělení, o stížnosti sepíše záznam, který předá první pracovní den do sekretariátu ředitele.

Stížnost může podat:

- pacient
- zákonný zástupce pacienta
- osoba blízká v případě, že tak nemůže pacient učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
- osoba zmocněná pacientem (plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem).

Obsah stížnosti

Aby mohla být stížnost řádně přešetřena, musí obsahovat:
- vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvu pracoviště, kterých se stížnost týká
- identifikací stěžovatele, tj. jméno, příjmení včetně vztahu k pacientovi
- bydliště nebo doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
- vlastnoruční či elektronický podpis (pokud se stížnost zasílá bez elektronického podpisu, je nutné její potvrzení písemnou formou s podpisem stěžovatele).

Vyřízení stížnosti

Stížnost je vyřízena ústním projednáním, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Pokud nelze vyřídit stížnost ústně, je stěžovateli zaslána písemná odpověď. Stížnost je vyřízena do 30 dnů od dne jejího doručení NNF. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů.

Pokud je NNF doručena stížnost, jejíž vyřízení ji nepřísluší, je stížnost do 5 dnů od jejího obdržení postoupena věcně příslušnému subjektu.

O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je stěžovatel informován.

V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost u Magistrátu hl. m. Prahy s uvedením důvodů tohoto nesouhlasu.