Zřizovatel nemocnice

Přehled nejdůležitějších právních předpisů používaných v Nemocnici Na Františku

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 205/2015 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonůalexander tileдоставка грузов из польши