Zřizovatel nemocnice

Spirituální služby

Spirituální péče v NNF

Podle Světové zdravotnická organizace (WHO) se zdravím rozumí stav biologické, psychické a sociální pohody.
Současná medicína většinou již uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče o „duši“.

Co je spirituální péče

Požadavky na poskytování spirituální péče v nemocnicích, a tím uspokojování duchovních potřeb pacientů, se stále zvyšují vzhledem k obecně uznávanému bio-psycho-sociálně-spirituálnímu modelu člověka. V českém zdravotnictví je to ale stále jev nový. Tato péče totiž bývá často chápána pouze jako zajišťování duchovních potřeb pacientům religiózním, organizovaným v církvích, a zapomíná se na to, že duchovní rozměr má každá bytost, nehledě k jejímu osobnímu přesvědčení. Zvláště patrné to bývá v obdobích zdravotní krize, kterou vážná nemoc nebo dokonce umírání přinášejí. V tomto čase se totiž u mnoha pacientů objevují tzv. existenciální otázky, týkající se smyslu života, utrpení, umírání a smrti, i dalších otázek s tím souvisejících, které je dříve, dokud byli zdrávi, nenapadaly. Podobné otázky si může pokládat i ošetřující personál, který se v nemocnici opakovaně setkává s utrpením a umíráním.
Vedení NNF si je této skutečnosti vědomo a proto rozhodlo včlenit spirituální péči do péče ošetřovatelské a léčebné. Vážně nemocní pacienti, jejich blízcí, ale i personál po těžké službě mohou tuto službu využít.

Nemocniční spirituální péči nabízíme:

- pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem 
- pacientům, kteří v souvislosti s   nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky
- pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje
- pacientům, u kterých zcela schází anebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života
- pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka
- příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby
- příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny
- příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby
- příbuzným, kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby 
- personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený 
- personálu, který potřebuje konzultovat závažné rozhodnutí s etickými důsledky
- personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon
- personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka

Stručné informace

Duchovní službu si může domluvit sám nemocný nebo jeho rodina přímo při návštěvě na oddělení, vzkazem po zdravotním personálu nebo zdravotně-sociální pracovnici.
Spirituální péče je v nemocnici zajišťována Českobratrskou církví evangelickou se sídlem Jungmannova 22/9,
Praha 1.

Informace o poskytovateli spirituální péče:

Mgr. Eva Halamová

Absolventka Komenského evangelické teologické fakulty v Praze (r. 1981).
Nástup do církevní služby v r. 1988 (Českobratrská církev evangelická, vikářka Libereckého seniorátu).
Od r. 2001  farářka ve Farním sboru ČCE  Praha 1 – Nové Město (Kliment).
2007 – 2008  – kurz pro nemocniční kaplany při Evangelické teologické fakultě UK (praxe v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích a v Nemocnici v Motole).

Služby lze poskytnout:   úterý  -  celý den
                                      středa  -  dopoledne
nebo na požádání v akutních případech kdykoliv.

Jde především o formu empatického naslouchání, rozhovoru, modlitby, svátosti či jiný vhodný způsob, při plném respektování svobody a důstojnosti každého zúčastněného. Spirituální péči nabízíme všem lidem – bez vyznání či jakéhokoliv vyznání.

Koordinátorem této služby v NNF je Mgr. Hana Veselá, hlavní sestra
Tel.: 222 801 284
email: hana.vesela@nnfp.cz