Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Informace pro pacienty k volbě prezidenta republiky v NNF

04. 01. 2023 
 - NNF

Volba prezidenta republiky je vyhlášena na dny 13. a 14. ledna 2023, případné 2. kolo voleb proběhne ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Pacienti hospitalizovaní ve dnech voleb mají možnost volit v nemocnici do přenosné volební schránky.

Hlasování zajistí okrsková volební komise, v jejímž volebním okrsku se nemocnice nachází.

Účastnit se voleb v nemocnici může hospitalizovaný pacient za splnění jednoho z následujících předpokladů:

  • vyřídil si voličský průkaz,

Volič může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu osobně (nejpozději do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin; v případě II. kola volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin), nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby (tj. do 6. ledna 2023; v případě II. kola volby do 20. ledna 2023) příslušnému obecnímu úřadu. Pro toto písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář a může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

nebo

  • má trvalé bydliště ve volebním okrsku, ve kterém se nemocnice nachází,

nebo

  • byl zapsán do zvláštního seznamu voličů (týká se zejména dlouhodobě hospitalizovaných pacientů – zajišťují vrchní sestry oddělení do pátku 20. ledna).

Další podmínkou pro účast ve volbách je předložení platného občanského průkazu nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu.

Pacient, který se chce zúčastnit voleb, o tom informuje nejlépe v den svého nástupu do nemocnice, nejpozději však první den příslušného kola voleb (pátek) do 12:00 hodin, vrchní sestru oddělní, případně sesterský personál oddělení nebo koordinátorku voleb.   

Koordinátorka voleb v Nemocnici Na Františku:

Mgr. Lucie Krausová
vedoucí oddělení komunikace a propagace
tel. 774 104 734

Upozornění:

Pokud je pacient hospitalizován v době konání voleb a nesplňuje výše uvedené předpoklady/podmínky pro účast ve volbách, jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Okrsková volební komise v takovém případě nemůže umožnit hlasování.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram