Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Informace pro pacienty k volbám do Evropského parlamentu 7. a 8. 6. 2024

15. 05. 2024 
 - NNF

Ve dnech 7. a 8. června 2024 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Pacienti hospitalizovaní v naší nemocnici ve dnech voleb mají možnost volit přímo v nemocnici do přenosné volební schránky, a to na základě voličského průkazu.

Bez voličského průkazu mohou volit v nemocnici pouze pacienti, kteří mají trvalé bydliště ve volebním okrsku, ve kterém se Nemocnice Na Františku nachází. Všichni ostatní voliči mohou volit pouze po předložení voličského průkazu.

Další podmínkou pro účast ve volbách je předložení platného občanského průkazu nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu.

Pacient, který se chce zúčastnit voleb, o tom informuje nejlépe v den svého nástupu do nemocnice, nejpozději však první den voleb, tj. pátek 7. 6., do 12.00 hodin vrchní sestru oddělní, případně sesterský personál oddělení nebo to nahlásí koordinátorce voleb.   

Hlasování zajistí okrsková volební komise, v jejímž volebním okrsku se nemocnice nachází.

Koordinátorka voleb v Nemocnici Na Františku:

Mgr. Lucie Krausová
vedoucí kanceláře ředitele
tel.: 774 104 734
e-mail: lucie.krausova@nnfp.cz

Upozornění:

Pokud je pacient hospitalizován v době konání voleb a nesplňuje výše uvedené předpoklady/podmínky pro účast ve volbách, jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Okrsková volební komise v takovém případě nemůže umožnit hlasování.

Vyřízení voličského průkazu:

O voličský průkaz je třeba požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu (v případě občana jiného členského státu EU obecní úřad v místě trvalého pobytu nebo přechodného pobytu), a to osobně nejpozději do 5. června 2024 do 16.00 hodin nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. května 2024 do 16.00 hodin, příslušnému obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Podání písemné žádosti o voličský průkaz je možné také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. května 2024, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo voliči voličský průkaz zašle na jím požadovanou adresu.

Pokud je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí, musí se obrátit s žádostí o vydání voličského průkazu na příslušný zastupitelský úřad.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram